Khoa Côn trùng

Chức năng, nhiệm vụ:

- Tham mưu giám sát, chỉ đạo, điều hành, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng chống côn trùng truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, ngoại ký sinh và các véc tơ truyền bệnh khác của khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng.

- Đầu mối tổng hợp, phân tích, đánh giá và báo cáo mọi hoạt động, kết quả hoạt động phòng chống côn trùng truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, ngoại ký sinh và các véc tơ truyền bệnh khác ở các tỉnh khu vực.

- Phối hợp biên soạn tài liệu và tham gia đào tạo cán bộ chuyên ngành về côn trùng và phòng chống côn trùng truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, ngoại ký sinh và các véc tơ truyền bệnh khác.

- Nghiên cứu khoa học về côn trùng truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, ngoại ký sinh và các véc tơ truyền bệnh khác, các hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng và biện pháp phòng chống côn trùng truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, ngoại ký sinh và các véc tơ truyền bệnh khác. Nghiên cứu các yếu tố kinh tế xã hội và môi trường tự nhiên liên quan đến sự sinh sản, phát triển, biến động quần thể... côn trùng truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, ngoại ký sinh và các véc tơ truyền bệnh khác.